ATLAS

ແຜນທີ 1: ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະເມືອງ
ແຜນທີ່ 2: ມູນຄ່າການລົງທຶນໃນແຕ່ເມືອງອີງຕາມ 5 ທ່າແຮງ
ແຜນທີ່ 3: ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະເມືອງອີງຕາມຂົງເຂດ
ແຜນທີ່ 5: ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່: ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່: ເຂດສຳປະທານແຮ່ທາດໃນແຕ່ລະເມືອງຂອງ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່: ເຂດສຳປະທານແຮ່ທາດໃນແຕ່ລະເມືອງຂອງ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່: ພົນລະເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່: ການກຳນົດປະເພດບ້ານ
ແຜນທີ່: ຊັ້ນຫີນແຫ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ
ແຜນທີ່: ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກຸ່ມດິນ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່: ການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ດິນກະສິກຳ ແຂວງຫົວພັນ