ATLAS

ແຜນທີ່ 1: ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະເມືອງ
ແຜນທີ່ 2: ມູນຄ່າການລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ອີງຕາມ 5 ທ່າແຮງ
ແຜນທີ່ 3: ມູນຄ່າການລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ອີງຕາມຂົງເຂດ
ແຜນທີ່ 5: ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່ ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່ ເຂດສຳປະທານແຮ່ທາດ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່ ເຂດສຳປະທານແຮ່ທາດ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່ ພົນລະເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່ ການກຳນົດປະເພດບ້ານ
ແຜນທີ່ ຊັ້ນຫີນແຮ່ ໃນແຕ່ລະເມືອງ
ແຜນທີ່ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກຸ່ມດິນ ແຂວງຫົວພັນ
ແຜນທີ່ ການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງຫົວພັນ