ເອກະສານເຜີຍແຜ່

Search Document

No Entries Found

ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ

ຄູ່ມື | 01/03/2018

ຄູ່ມື ການວາງແຜນນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ

ຄູ່ມື | 09/03/2013

ຄູ່ມືແນະນຳການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ QGIS ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນການລົງທຶນ

ຄູ່ມື | 01/06/2023

4Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ຄູ່ມື | 09/03/2022

2Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ຄູ່ມື | 09/03/2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ຄູ່ມື | 09/03/2022

ຂໍ້ຕົກລົງ 1110-ຫພ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໝ່ວຍທີ 2 ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 31/08/2022

ຂໍ້ຕົກລົງ 4983-ກຊສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 03/11/2020

ຂໍ້ຕົກລົງ 5995-ກຊສ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ແບບຟອມ ບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ/ຫິນອ່ອນ (ມາໂບ້) ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ໃນໄລຍະເຮັດດການທົດລອງ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 23/11/2022

ຂໍ້ຕົກລົງ 382-ກຜທ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໝ່ວຍທີ 2 ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 31/03/2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ຂໍ້ຕົກລົງ | 09/03/2022

ຄຳ​ສັ່ງ ເລກທີ 05 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ IX (2021-2025)

ຄຳສັ່ງ | 31/03/2022

ບົດແນະນຳ ເລກທີ 156.ຈຂ.ຫພ 17.12.2019 ວ່າດ້ວຍການກະກ່ຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີຄັ້ງທີ IX 2021-2025 ຂອງແຂວງຫົວພັນ

ຄຳແນະນຳ | 31/03/2022

ຄຳແນະນຳເລກທີ 1610ກຜທ 2019 ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັ້ງທີ IX

ຄຳແນະນຳ | 31/03/2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ດຳລັດ | 09/03/2022

ກົດໝາຍທີ່ດິນ ເລກທີ 70ສພຊ, 21 ມິຖຸນາ 2019 ລວມ 188ມາດຕາ

ກົດໝາຍ | 31/03/2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tetur adipisicing elit, sed do eiusmod

ແຈ້ງການ | 09/03/2022