ແຜນພັດທະນາ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2021-2025) ແຂວງ ຫົວພັນ

ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນແຂວງ | 28-11-2022

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ເມືອງ ຊຳເໜືອ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ | 28-11-2022