ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງແອດ 9 ກິໂລແມັດ. ເປັນແກ້ງພະລານຫີນ (ນ້ຳແອດ) ທີ່ມີວາມຍາວ ປະມານ 100 ແມັດ, ກວ້າງ ປະມານ 40 ແມັດ, ມີທາງລົດເຂົ້າເຖິງ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ພັດທະນາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ.