ຜົນການຄົ້ນຫາເອກະສານ

Search Document
ຂໍ້ຕົກລົງ 1110-ຫພ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໝ່ວຍທີ 2 ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 31/08/2022

ຂໍ້ຕົກລົງ 4983-ກຊສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 03/11/2020

ຂໍ້ຕົກລົງ 5995-ກຊສ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ແບບຟອມ ບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ/ຫິນອ່ອນ (ມາໂບ້) ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ໃນໄລຍະເຮັດດການທົດລອງ

ຂໍ້ຕົກລົງ | 23/11/2022

ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ

ຄູ່ມື | 01/03/2018

ຄູ່ມື ການວາງແຜນນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ

ຄູ່ມື | 09/03/2013

ຄູ່ມືແນະນຳການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ QGIS ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນການລົງທຶນ

ຄູ່ມື | 01/06/2023