ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງແອດ ເປັນວັງສະຫງວນນໍ້າແອດ ທີ່ມີປາຫຼາຍເປັນພິເສດ, ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງເມືອງແອດ ການເຂົ້າເຖິງນັ້ນ ແມ່ນຍ່າງ ຫຼື ຂີ່ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ກໍ່ໄດ້.