ບັນດາເວັບໄຊກະຊວງ, ອົງການລັດ ແລະ ເວັບໄຊແຂວງ

ເວັບ​ໄຊ​ກະ​ຊວງ ແລະ ອົງ​ການ​ລັດ ​ທຽບ​ເທົ່າ

[bck_list_group item_spacing=”15px” content_align_items=”center” icon_size=”25px” _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][bck_list_group_child title=”ລັດ ຖະ ບານ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.laogov.gov.la/pages/home.aspx” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=” ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.moes.edu.la/” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.mofa.gov.la/” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ກະ ຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://www.mpi.gov.la/frontend/web/index.php?r=site%2Fcategory&id=23&post_id=19&language=en-US” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.moic.gov.la/” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.monre.gov.la/home/” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ (ກ ປ ຂ ຫພ)” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://pafohp.maf.gov.la/” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][/bck_list_group]

ເວັບ​ໄຊ​ແຂວງ

[bck_list_group item_spacing=”15px” content_align_items=”center” icon_size=”25px” _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” locked=”off” global_colors_info=”{}”][bck_list_group_child title=”ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.vientianecity.gov.la/” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.phongsaly.gov.la/cgi-sys/suspendedpage.cgi” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”ແຂວງ ຫົວພັນ” icon=”E||divi||400″ _builder_version=”4.14.9″ _module_preset=”default” link_option_url_new_window=”on” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][/bck_list_group]