ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຫົວພັນ ຊຸດທີ II ໄດ້ປ່ອນບັດປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ

ການເຄື່ອນໄຫວ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ

ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຫົວພັນ ຊຸດທີ II ໄດ້ປ່ອນບັດປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ, ໃນນີ້ ຖືກປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຈຳນວນ 46 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນຄື: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີ 12 ທ່ານ; ອົງການປົກຄອງແຂວງ ມີ 31 ທ່ານ; ອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ 3 ທ່ານ. ຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນປະເມີນ ຂອງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:
1. ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະເພດດີເລີດ ມີ 1 ທ່ານ, ປະເພດດີ 11ທ່ານ;
2. ອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະເພດດີເລີດ ມີ 1 ທ່ານ, ປະເພດດີ 30 ທ່ານ
3. ອົງການກວດກາລັດແຂງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ປະເພດດີ 3 ທ່ານ.
ຈາກນັ້ນ; ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍ ຮັບຮອງເອົາການໃຫ້ຄະແນນປະເມີນຄວາມໄວວາງໃຈ ຕໍ່ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຄຳແຫນ່ງ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ.